Karnataka Ayurveda Medical College, Mangalore 06

ABSTRACT OF ATTENDANCE OF AYURVEDA HOSPITAL NON TEACHING STAFF ON JAN 2021

 

SL.NO.

Name of the Teachers

TND

TNA

1.       

Kiran Kumar

31

29

2.       

Surekha H Devadiga

31

25.5

3.       

Saritha

31

30

4.       

jayalaxmi

31

28

5.       

Sandhya

31

27.5

6.       

BabithaDivya

31

28.5

7.       

Divya

31

26

8.       

Swathi

31

25

9.       

Vaishak K

31

26

10.     

Vanitha

31

28

11.     

Deeksha

31

27

12.     

Veena

31

27

13.     

Juliana

31

29

14.     

Anand

31

27

15.     

Sunil

31

26

16.     

Mohd. Rahees

31

27

17.     

Dr. Rahul

31

26

18.     

Sesamma

31

26

19.     

Seetha

31

27

20.     

Shakunthala

31

27

21.     

Pooja

31

28

22.     

Yashoda

31

29

23.     

Sachin

31

28

24.     

Sahzeena

31

26.5

25.     

Rani S

31

26.5

26.     

Rajani

31

26.5

27.     

Jayashree L

31

29

28.     

Beena Shetty

31

30

29.     

Bharathi S.V

31

28

30.     

Sri Ram Bhat

31

28

31.     

Kavitha C H

31

24.5

32.     

Chandrakala Shetty

31

25.5

33.     

Pushpa

31

27

34.     

Shambhavi

31

24.5

35.     

Pushpavathi

31

27

36.     

Meenakshi

31

26

37.     

NethraVeeresh

31

29

38.     

Ravi

31

28

39.     

Thameez

31

27

40.     

Charlie

31

24

41.     

Sathish

31

26

42.     

Jeevan Prakash

31

27

43.     

Afrin

31

29

44.     

Yashoda K.C

31

25

45.     

ShivaleelaChennappa

31

29

46.     

Sudhakar

31

28

47.     

Veeresh

31

27

48.     

Laxman

31

29

49.     

Naveen

31

26

50.     

Krishna

31

28

51.     

Balakrishna

31

25

 

 

 

 

 

 

 

Karnataka Ayurveda Medical College, Mangalore 06

ABSTRACT OF ATTENDANCE OF AYURVEDA HOSPITAL NON TEACHING STAFF ON FEB 2021

 

SL.NO.

Name of the Teachers

TND

TNA

1.       

Kiran Kumar

28

22

2.       

Surekha H Devadiga

28

23.5

3.       

Saritha

28

24

4.       

jayalaxmi

28

22

5.       

Sandhya

28

25

6.       

BabithaDivya

28

23.5

7.       

Divya

28

24

8.       

Swathi

28

22

9.       

Vaishak K

28

25

10.     

Vanitha

28

25

11.     

Deeksha

28

21

12.     

Veena

28

25

13.     

Juliana

28

25

14.     

Anand

28

22

15.     

Sunil

28

23

16.     

Mohd. Rahees

28

25

17.     

Dr. Rahul

28

23

18.     

Sesamma

28

24

19.     

Seetha

28

4

20.     

Shakunthala

28

25

21.     

Pooja

28

23

22.     

Yashoda

28

23

23.     

Sachin

28

25

24.     

Sahzeena

28

25

25.     

Rani S

28

24.5

26.     

Rajani

28

24

27.     

Jayashree L

28

25

28.     

Beena Shetty

28

25

29.     

Bharathi S.V

28

25

30.     

Sri Ram Bhat

28

23

31.     

Kavitha C H

28

24

32.     

Chandrakala Shetty

28

23.5

33.     

Pushpa

28

23

34.     

Shambhavi

28

26.5

35.     

Pushpavathi

28

24

36.     

Meenakshi

28

24

37.     

NethraVeeresh

28

25

38.     

Ravi

28

24

39.     

Thameez

28

24

40.     

Charlie

28

24

41.     

Sathish

28

25

42.     

Jeevan Prakash

28

22

43.     

Afrin

28

21

44.     

Yashoda K.C

28

26

45.     

ShivaleelaChennappa

28

24

46.     

Sudhakar

28

24

47.     

Veeresh

28

24

48.     

Laxman

28

21

49.     

Naveen

28

23

50.     

Krishna

28

24

51.     

Balakrishna

28

25

 

 

 

 

 

 

Karnataka Ayurveda Medical College, Mangalore 06

ABSTRACT OF ATTENDANCE OF AYURVEDA HOSPITAL NON TEACHING STAFF ON MARCH 2021

 

SL.NO.

Name of the Teachers

TND

TNA

1.       

Kiran Kumar

31

26

2.       

Surekha H Devadiga

31

26

3.       

Saritha

31

27

4.       

jayalaxmi

31

26

5.       

Sandhya

31

28

6.       

BabithaDivya

31

28

7.       

Divya

31

26

8.       

Swathi

31

28

9.       

Vaishak K

31

25

10.     

Vanitha

31

28

11.     

Deeksha

31

28

12.     

Veena

31

27

13.     

Juliana

31

26

14.     

Anand

31

27

15.     

Sunil

31

27

16.     

Mohd. Rahees

31

28

17.     

Dr. Rahul

31

27

18.     

Sesamma

31

26

19.     

Seetha

31

27

20.     

Shakunthala

31

27

21.     

Pooja

31

26

22.     

Yashoda

31

27

23.     

Sachin

31

27

24.     

Sahzeena

31

26

25.     

Rani S

31

26

26.     

Rajani

31

27

27.     

Jayashree L

31

27

28.     

Beena Shetty

31

25.5

29.     

Bharathi S.V

31

26

30.     

Sri Ram Bhat

31

26

31.     

Kavitha C H

31

27

32.     

Chandrakala Shetty

31

26.5

33.     

Pushpa

31

25.5

34.     

Shambhavi

31

26.5

35.     

Pushpavathi

31

26

36.     

Meenakshi

31

28

37.     

NethraVeeresh

31

27

38.     

Ravi

31

27

39.     

Thameez

31

27

40.     

Charlie

31

28

41.     

Sathish

31

27

42.     

Jeevan Prakash

31

26

43.     

Afrin

31

25

44.     

Yashoda K.C

31

27

45.     

ShivaleelaChennappa

31

26

46.     

Sudhakar

31

27

47.     

Veeresh

31

26

48.     

Laxman

31

29

49.     

Naveen

31

28

50.     

Krishna

31

28

51.     

Balakrishna

31

28

 

 

 

 

 

 

Karnataka Ayurveda Medical College, Mangalore 06

ABSTRACT OF ATTENDANCE OF AYURVEDA HOSPITAL NON TEACHING STAFF ON APRIL 2021

 

SL.NO.

Name of the Teachers

TND

TNA

1.       

Kiran Kumar

30

28

2.       

Surekha H Devadiga

30

27

3.       

Saritha

30

26.5

4.       

jayalaxmi

30

24.5

5.       

Sandhya

30

28

6.       

BabithaDivya

30

27

7.       

Divya

30

29

8.       

Swathi

30

29

9.       

Vaishak K

30

29

10.     

Vanitha

30

29

11.     

Deeksha

30

28

12.     

Veena

30

26

13.     

Juliana

30

26

14.     

Anand

30

28

15.     

Sunil

30

27

16.     

Naveen

30

28

17.     

Dr. Rahul

30

29

18.     

Praveen

30

28

19.     

Seetha

30

26

20.     

Ramesh

30

28

21.     

Shravan

30

27

22.     

Nazeer

30

28.5

23.     

Sachin

30

28

24.     

Sahzeena

30

30

25.     

Rani S

30

29

26.     

Rajani

30

26.5

27.     

Jayashree L

30

28

28.     

Basanna Gowda

30

25

29.     

Ganesh

30

27

30.     

Hema

30

26.5

31.     

Kavitha C H

30

26

32.     

Chandrakala Shetty

30

28

33.     

Pushpa

30

29

34.     

Shambhavi

30

29

35.     

Pushpavathi

30

29

36.     

Meenakshi

30

27

37.     

Thameez

30

27

38.     

Naveen

30

28

39.     

Sathish

30

29

40.     

Jeevan Prakash

30

28

41.     

Afrin

30

27

42.     

Yashoda K.C

30

28

43.     

ShivaleelaChennappa

30

29

44.     

Laxman

30

29

45.     

Yogish

30

28

46.     

Charlie

30

28

47.     

Anand

30

29

48.     

Jeevan

30

30

49.     

Sathish

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

Karnataka Ayurveda Medical College, Mangalore 06

ABSTRACT OF ATTENDANCE OF AYURVEDA HOSPITAL NON TEACHING STAFF ON MAY 2021

 

SL.NO.

Name of the Teachers

TND

TNA

1.       

Kiran Kumar

31

28

2.       

Surekha H Devadiga

31

28

3.       

Saritha

31

27

4.       

jayalaxmi

31

30

5.       

Sandhya

31

28

6.       

BabithaDivya

31

28.5

7.       

Divya

31

28

8.       

Swathi

31

30

9.       

Vaishak K

31

29

10.     

Vanitha

31

0

11.     

Deeksha

31

28

12.     

Veena

31

30

13.     

Juliana

31

29

14.     

Anand

31

28

15.     

Sunil

31

28

16.     

Naveen

31

30

17.     

Dr. Rahul

31

28

18.     

Praveen

31

27

19.     

Seetha

31

27.5

20.     

Ramesh

31

28

21.     

Shravan

31

29

22.     

Nazeer

31

30

23.     

Sachin

31

28

24.     

Sahzeena

31

29

25.     

Rani S

31

28

26.     

Rajani

31

27

27.     

Jayashree L

31

27

28.     

Basanna Gowda

31

28

29.     

Ganesh

31

30

30.     

Hema

31

29

31.     

Kavitha C H

31

27

32.     

Chandrakala Shetty

31

30

33.     

Pushpa

31

29

34.     

Shambhavi

31

29

35.     

Pushpavathi

31

29

36.     

Meenakshi

31

28

37.     

Thameez

31

30

38.     

Naveen

31

29

39.     

Sathish

31

28

40.     

Jeevan Prakash

31

27

41.     

Afrin

31

29

42.     

Yashoda K.C

31

30

43.     

ShivaleelaChennappa

31

28

44.     

Laxman

31

27

45.     

Yogish

31

28

46.     

Charlie

31

29

47.     

Anand

31

29

48.     

Jeevan

31

29.5

49.     

Sathish

31

28

 

 

 

 

 

 

 

 

Karnataka Ayurveda Medical College, Mangalore 06

ABSTRACT OF ATTENDANCE OF AYURVEDA HOSPITAL NON TEACHING STAFF ON JUNE 2021

 

SL.NO.

Name of the Teachers

TND

TNA

1.       

Kiran Kumar

30

28

2.       

Surekha H Devadiga

30

27

3.       

Saritha

30

27.5

4.       

jayalaxmi

30

28

5.       

Sandhya

30

28

6.       

BabithaDivya

30

27

7.       

Divya

30

29

8.       

Swathi

30

27

9.       

Vaishak K

30

27.5

10.     

Vanitha

30

0

11.     

Deeksha

30

27

12.     

Veena

30

28

13.     

Juliana

30

28

14.     

Anand

30

30

15.     

Sunil

30

29

16.     

Naveen

30

27

17.     

Dr. Rahul

30

27

18.     

Praveen

30

26

19.     

Seetha

30

29

20.     

Ramesh

30

29

21.     

Shravan

30

28

22.     

Nazeer

30

26

23.     

Sachin

30

27

24.     

Sahzeena

30

28

25.     

Rani S

30

29

26.     

Rajani

30

29

27.     

Jayashree L

30

28

28.     

Basanna Gowda

30

28

29.     

Ganesh

30

29

30.     

Hema

30

28

31.     

Kavitha C H

30

25

32.     

Chandrakala Shetty

30

27

33.     

Pushpa

30

29

34.     

Shambhavi

30

30

35.     

Pushpavathi

30

30

36.     

Meenakshi

30

28

37.     

Thameez

30

28

38.     

Naveen

30

27

39.     

Sathish

30

27

40.     

Jeevan Prakash

30

28

41.     

Afrin

30

29

42.     

Yashoda K.C

30

27

43.     

ShivaleelaChennappa

30

25

44.     

Laxman

30

28

45.     

Yogish

30

29

46.     

Charlie

30

28

47.     

Anand

30

29

48.     

Jeevan

30

28

49.     

Sathish

30

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karnataka Ayurveda Medical College, Mangalore 06

ABSTRACT OF ATTENDANCE OF AYURVEDA HOSPITAL NON TEACHING STAFF ON JULY 2021

 

SL.NO.

Name of the Teachers

TND

TNA

1.       

Kiran Kumar

31

28.5

2.       

Surekha H Devadiga

31

29

3.       

Saritha

31

29