Karnataka Ayurveda Medical College Mangalore

All India Ayush Post Graduate Entrance Test 2020 (PG) 2020- 21

Sl.No.

Registration No.

Name

Total Marks

Allotted

Cat.

Marks secured

Percentile Score

AIAPGET

Rank

1.

MR16001087

Dr.Shrikant Ramesh Mishra

480

UR

155

51.6814

7491

2.

KL17000749

Dr.SalahSulaiman

480

OBC

170

58.5555

6413

3.

KL17001092

Dr.Greeshma K

480

UR

184

64.4246

5514

4.

KL04000183

Dr.Sayujya P.S

480

OBC

162

55.2634

2729

5.

KK12000120

Dr.Shreyas S Kamath

(CET)

480

UR

181

63.4003

2082

6.

KK12000143

Dr.Raksha K (CET)

480

SC

161

54.8833

6965

7.

KK04000533

Dr.Biney Kumar Pandey H(CET)

480

UR

238

80.9367

2938

8.

TL01000411

Dr. Priyanka Rana(CET)

480

UR

205

71.7626

4348

9

KK12000133

Dr.Vyshnavi N Kini(CET)

480

UR

196

68.7797

4834

10

KK04000014

Dr.Prajna R Bhat(CET)

480

GEN-EWS

167

57.4217

6557

11.

KK08000031

Dr.SahanaBuyya(CET)

480

OBC

159

53.6915

7163

12.

KK12000129

Dr. Hasan Sali (CET)

480

UR

142

44.7944

8501

13.

KL17000558

Dr.Jayesh J N

480

UR

176

61.2421

5945

14.

KK12000064

Dr. G ShwethaPrabhu

480

UR

158

53.2212

7219

15.

MR14000430

Dr.Maledar Sachin Appasaheb

480

UR

145

46.3342

8284

16.

KL04000794

Dr.Sreejith K R

480

OBC

174

47.6807

8055

17

KL12000556

Dr.JijiGeevarheses

480

UR

138

42.5396

3962

18.

KK04000716

Dr, Niranjan Kumar K.M

480

OBC

126

35.2020

4116